logo

Projektvis hjälper företag och destinationer att utvecklas för ökad lönsamhet. Vi leder processer i affärsutveckling och coachar människor i ledande befattningar. Projektvis har fokus på ledarskap och verkar främst i besöksnäringen.

Processledning

Att leda processer betyder att jag skapar sammanhang och är den som leder, strukturerar och ser helheten i arbetet framåt. Som processledare leder jag deltagarna i arbetet att själva beskriva mål och resultat de vill uppnå. Jag skapar struktur så att det känns motiverande att delta i arbetet mot målen. Att arbeta i processer innebär att man tillsammans försöker hitta ett effektivt sätt och en genare väg för att nå uppsatta mål.

Coaching

I rollen som coach stöttar jag människor som vill utvecklas. Jag är certifierad coach enligt International Coach Federation (ICF) och agerar enligt satta etiska riktlinjer. När det gäller affärscoachning coachas en nyckelperson som leder en verksamhet. Grunden för mitt arbete att både se till nyckelpersonens ambitioner och utmaningar kopplat till organisationen som helhet. Vid coachning tar klienten själv ansvaret för sin utveckling och coachen intar rollen som stöd för processen.

Projektledning

Projekt skiljer sig från process på så sätt att för projekt sätter projektbeställaren upp givna ramar för arbetet när det gäller tid, kostnader och resurser. Ett projekt består av olika faser; idéfas, mobiliseringsfas, planeringsfas, genomförandefas och avslutningsfas. Star och slut är tydligt definierade i ett projekt. Ett projekt som upprepas kan övergå till att bli en process t ex om man väljer att använda samma arbetsgång nästa gång en viss arbetsuppgift ska genomföras.

Utvärdering projekt

Som erfaren projektledare erbjuder jag också tjänsten att utvärdera projekt. Som extern utvärderare följer jag projektet under resans gång och kan på så sätt bidra till att de aktiviteter som sker har sikte på satta mål och effektmål. Genom en mix av enkäter, djupintervjuer och andra metoder skapas kunskap om projektet och allt sammanfattas i en överskådlig rapport.

Workshopledning

Jag leder workshops inom olika områden. Jag kan leda workshops med olika syften och teman. Exempelvis att ta fram nya produkter eller tjänster (produktutveckling), ta fram en vision för företaget eller organisationen (visionsarbete) eller att jobba med företagets kommunikation i varumärkessammanhang (varumärkesworkshop).

I Kurbits affärsutvecklingsprogram leder jag workshops med rubriker som:
  • Kunden i fokus, produkter och tjänster
  • Kommunicera kundens drömmar, varumärket och kundresan
  • Tjäna mer på det du redan kan, prissättning och ekonomistyrning

Projektskrivning

Det är mycket att tänka på när man ska rigga ett omfattande projekt som ska leda till förändring. Som erfaren projektledare åtar jag mig skrivuppdrag där EU-projekt ska skrivas fram. För att beviljas projekt krävs ett grundligt arbete där målbilder, syfte och projektaktiviteter beskrivs på ett tydligt vis. Skrivningen ska överensstämma med kriterier i fonder medel söks ur och svara gentemot strategier och övergripande mål. Projektplanen utgör beslutsunderlag för offentliga organisationer. Jag har vana av att skriva fram projekt framför allt till ERUF och Interreg Sverige Norge.


Projekt eller
Process?

Du vet att det är ett projekt när du
i förväg vet vad resultatet ska bli.

Coaching
för utveckling

Hjälper klienter i dennes strävan efter såväl personlig- som yrkesmässig utveckling.

Struktur?
det låter bra!

Både helheten och detaljerna blir
så mycket enklare att jobba med när det finns en tydlig struktur.

Processledning
som leder framåt

Handlar det om dig själv eller om företaget, processer av olika slag får det att faktiskt hända.

Visioner
och mål

Företag som formulerat sin vision är mer lönsamma. Med mätbara mål går det att stämma av vägen fram.

OM PROJEKTVIS


profilbild

Projektvis ägs och drivs av mig, Maria Nordmark som har över 20 års erfarenhet av att leda projekt. Turism- och platsutveckling är min hemmaplan och landsbygdsutveckling är en hjärtefråga. Huvuddelen av de projekt jag lett har varit inom besöksnäringen. I stort sett alla de projekt som jag lett har jag också skrivit fram projekten för beslut om finansiering av t ex EU.s Regionalfond Jag har även erfarenhet av uppbyggnad och drift av besöksanläggning samt av destinationsutveckling på regional och lokal nivå. Sedan 2017 kombinerar jag min konsultverksamhet med tjänsten som turismutvecklare i Sunne kommun.

Sedan 2012 har jag lett affärsutvecklingsprocesser med företagsgrupper i olika delar av Sverige och är en av Kurbits affärsutvecklings processledare. I processen ingår coaching och rådgivning till deltagande företag. Produktutveckling utgör en del av förtagets affärsutveckling. I mitt jobb som projektledare har jag jobbat med produktutveckling där det mest varit fokus på tjänsteutveckling inom besöksnäringen. Jag har även lett processer med syfte att ta fram organisationers ledstjärna i form av en vision.

Sedan 2020 är jag diplomerad affärscoach. Som coach kan jag därmed vara ett större stöd för den som vill förändra och utveckla.


Utbildningar